iPod nano - Použití dotykového displeje

background image

Použití dotykového displeje

Díky dotykovému displeji lze iPod nano snadno ovládat pomocí jednoduchých prstových gest.

Klepnutí a poklepání

Klepnutím na ikonu můžete otevřít příslušnou aplikaci či obrazovku nebo vybrat položku
v nabídce či seznamu. Poklepáním na fotografii můžete tuto fotografii zvětšit, dalším
poklepáním ji opět zmenšíte.

Dotek a podržení

Dotknutím a podržením prstu kdekoli na obrazovce (mimo ikony nebo ovládací prvky) se
můžete vrátit na plochu. Uspořádání ikon na obrazovkách plochy můžete změnit dotknutím a
podržením prstu na ikoně – jakmile se ikony začnou třást, můžete je přetáhnout na jiné místo.
Poté stisknutím tlačítka Spánek/Probuzení změny uložte.

11

background image

Přejetí prsty

Přejetím prsty na jednu či druhou stranu můžete zobrazit následující, resp. předchozí obrazovku.

Přetažení

Ovládací prvky nebo jezdce na liště zrychleného přehrávání můžete přesouvat přetažením.
Přetažením lze také změnit rozmístění ikon.

Švihnutí

Prudkým švihnutím prsty lze docílit rychlého posuvu nahoru nebo dolů. Můžete vyčkat, až se
posuv zastaví, nebo jej ihned zastavit sami dotykem kdekoliv na obrazovce. V tomto případě
dotykem nic nevyberete ani neaktivujete.

V některých seznamech (například v zobrazení Seznamy stop) můžete švihnutím dolů zobrazit
ovládací prvky pro úpravy na horním okraji obrazovky.

Otáčení

Obrazovku lze otočit tak, aby byly údaje snáze viditelné například při připnutí iPodu nano
k oblečení. Umístěte dva prsty na displej a otáčejte jimi v požadovaném směru, dokud nebude
mít obrazovka požadovanou orientaci.

V následujícím seznamu jsou popsány další ovládací prvky a gesta iPodu nano:

12

Kapitola 3

Základy

background image

Požadovaná akce

Postup

Úplné vypnutí iPodu nano nebo
jeho opětovné zapnutí

Chcete-li iPod nano úplně vypnout, stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení
a podržte je po dobu několika sekund. Přehrávání jakéhokoli obsahu
bude vypnuto. Chcete-li takto vypnutý iPod nano opět zapnout, stiskněte
tlačítko Spánek/Probuzení a podržte je po dobu několika sekund.
K použití této funkce musíte mít software iPodu verze 1.1 nebo novější.

Probuzení iPodu nano ze spánku

Stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení.

Vypnutí displeje

Stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení. Přehrávání hudby nebo jiného
obsahu bude pokračovat.

Zapnutí podsvícení displeje

Je-li podsvícení ztlumeno, klepněte na displej.

Reset iPodu nano (pokud
nereaguje)

Stiskněte současně tlačítka Spánek/Probuzení a Snížení hlasitosti a
podržte je, dokud se displej nevypne. Po několika sekundách se zobrazí
logo Apple a poté plocha.

Výběr položky

Klepněte na položku.

Přechod na předchozí obrazovku

Přejeďte prsty doprava.

Přechod na následující obrazovku

Přejeďte prsty doleva.

Přechod v seznamu nahoru

Klepněte na stavový řádek na horním okraji obrazovky.

Zobrazení celého názvu skladby,
alba nebo jména umělce

Přejeďte prsty přes název doleva.

Přímý přechod na plochu

Přejeďte prsty doprava nebo se dotkněte prsty na kterémkoli místě mimo
ikonu nebo ovládací prvek.

Zahájení cvičení

Na ploše klepněte na ikonu Fitness a poté klepněte na volbu Chůze nebo
Běh.

Nahrání hlasového záznamu

Připojte sluchátka Apple s ovladačem a mikrofonem (prodávají se
samostatně). Poté na ploše klepněte na ikonu Hlasové záznamy.

Vyhledání sériového čísla
iPodu nano

Na ploše klepněte na ikonu Nastavení a poté klepněte na volbu Informace.
Sériové číslo je uvedeno také na vnitřní straně připínacího klipsu
iPodu nano.